Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van VarioKast.
Hierna te noemen: “VK”.

Algemeen

De Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en/of leveringen via de webwinkel van VK.
Door het plaatsen van een bestelling bij VK gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
Een overeenkomst komt pas tot stand als VK uw bestelling heeft geaccepteerd. VK heeft het recht bestellingen te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen 10 werkdagen bericht van. De betaalde koopsom wordt dan geretourneerd.

Prijzen

De door VK genoemde prijzen in aanbiedingen en/of publicaties zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
Alle bestellingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. Een bestelling is definitief wanneer VK het verschuldigde bedrag heeft ontvangen. VK zal tot levering overgaan nadat het verschuldigde bedrag volledig is voldaan.
U kunt betalen door gebruik te maken van de aangeboden betaalmogelijkheden.
Wanneer het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na plaatsen van de bestelling door VK is ontvangen, wordt de bestelling zonder verdere kennisgeving geannuleerd.

Levertermijnen

De opgegeven levertermijnen zullen zoveel mogelijk worden aangehouden, doch vormen voor VK geen fataal termijn, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Overschrijding van de levertermijn geeft geen recht op schadevergoeding, noch het vorderen van ontbinding van de overeenkomst.

Bestellingen/communicatie

VK is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en VK, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van VK.

Aanvaarding van de geleverde artikelen

De aanvaarding van artikelen wordt beschouwd als gedaan bij levering.

Kwaliteit en garantie

Reclameringen en/of gebreken aan de geleverde artikelen dienen door u, binnen 8 dagen na de feitelijke aflevering schriftelijk te worden gemeld. Per e-mail of post.
Als is aangetoond dat een artikel niet beantwoordt aan de overeenkomst, heeft VK de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de aankoopprijs plus de betaalde verzendkosten terug te betalen.
VK zal u schriftelijk informeren of en op welke wijze betreffende artikelen aan haar geretourneerd moeten worden. Artikelen die zonder schriftelijk opdracht van VK worden geretourneerd, worden niet geaccepteerd.

Herroepingsrecht

Indien u een artikel om welke reden dan ook niet wilt hebben, heeft u het recht de overeenkomst binnen 15 dagen na aflevering te ontbinden. U dient VK hierover binnen de genoemde termijn schriftelijk, e-mail of post, te informeren.
VK zal u vervolgens schriftelijk informeren over de wijze waarop u de betreffende artikelen retour kunt zenden. Artikelen die zonder schriftelijke opdracht van VK worden geretourneerd, worden niet geaccepteerd.
Nadat VK de artikelen retour heeft ontvangen wordt de door u betaalde aankoopprijs uiterlijk binnen 14 dagen door VK terugbetaald. Bij een gedeeltelijke annulering worden de verzendkosten niet terugbetaald.
De kosten van terugzending komen voor uw rekening.
Er bestaat geen recht op terugbetaling als de artikelen:

  • Gebruikt zijn
  • Niet compleet zijn
  • Beschadigd zijn
  • Niet goed en degelijk verpakt retour worden gezonden
  • De originele aankoopnota ontbreekt
  • De artikelen die voor u bewerkt zijn, hetzij in lak of kleurlak, hetzij in maatvoering.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door VK geleverde artikelen blijven eigendom van VK tot dat de afnemer volledig aan zijn betalingsverplichtingen tot die artikelen en de eventuele daaraan te verrichten werkzaamheden, heeft voldaan.

Diversen

Indien één of meer van de bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden of enige andere overeenkomst met VK in strijd zou zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, dan vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door VK vast te stellen nieuwe, vergelijkbare, bepaling.
VK mag bij de uitvoering van uw bestelling gebruik maken van derden.
Onverminderd de overige aan VK toekomende rechten, heeft VK in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen. Eén en ander zonder dat enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

Geschillen en toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen VK en afnemer waarop deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland en wel in de vestigingsplaats van VK.